ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/SVHTTDL
V/v bổ sung tiêu chí phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ quyết địnhsố 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/06/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin;

Căn cứ luật phòngchống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 01/07/2008.

Để việc phòng, chốngbạo lực gia đình được quan tâm đúng mực nhằm hạn chế tối thiểu tình trạng bạolực gia đình trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu bổ sung nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào bảng chấm điểm giađình văn hóa; thôn ấp, khu phố văn hóa; xã phường, thị trấn văn hóa, cụ thể nhưsau:

1. Biểu mẫu chấmđiểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa:

- Tiêu chuẩn II,tiêu chí 1 được bổ sung như sau: Vợ chồng bình đẳng, có trách nhiệm nuôi dạycon cái; con cháu hiểu thảo với bố mẹ, ông bà; các thành viên trong gia đình thươngyêu giúp đỡ nhau; không để xảy ra bạo lực gia đình

2. Thôn, ấp, khuphố văn hóa:

a) Biểu mẫuchấm điểm thôn, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa (Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệtkhó khăn, hải đảo):

- Tiêu chuẩn I bổsung thêm tiêu chí 6: Bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình (10 điểm).

- Tiêu chí 6 trướcđây trở thành tiêu chí 7

b) Biểu mẫuchấm điểm khu phố (hoặc thôn, ấp ở cận đô thị) đạt tiêu chuẩn văn hóa:

- Tiêu chuẩn I bổsung thêm tiêu chí 5: Bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình (10 điểm)

- Tiêu chí 5 trướcđây trở thành tiêu chí 6

3. Xã, phường,thị trấn văn hóa:

a) Biểu mẫuchấm điểm xã đạt tiêu chuẩn văn hóa:

- Tiêu chuẩn I bổsung thêm tiêu chí 5: Thực hiện hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống bạolực gia đình, bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình (10 điểm).

- Tiêu chí 5 trướcđây trở thành tiêu chí 6:

b) Biểu mẫuchấm điểm phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa:

- Tiêu chuẩn I bổsung thêm tiêu chí 5: Thực hiện hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống bạo lựcgia đình, bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình (10 điểm).

- Tiêu chí 5 trướcđây trở thành tiêu chí 6.

Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phốáp dụng thực hiện từ năm 2009 trong công tác bình xét các danh hiệu văn hóa ởđịa phương mình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Gia đình (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBMT tỉnh (phối hợp);
- HLHPN tỉnh (phối hợp);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thông