BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo.
- Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh.

Để nâng cao chất lượng dạy học môn học giáo dụcquốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạoyêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, các trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên(gọi chung là các cơ sở giáo dục, đào tạo) tổ chức việc mua sắm, nghiệm thu, sửdụng và quản lý thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng:

- Số lượng thiết bị cần mua sắm thực hiện theoThông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng -an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) vàThông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tốithiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấphọc (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTCngày 15 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Về chất lượng:

Để đảm bảo chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cơbản đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN, các cơ sở giáo dục, đào tạocần thực hiện mua sắm đúng theo yêu cầu và đặc tính kỹ thuật theo Quyết định số 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng an ninhtrong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổthông và trường phổ thông có nhiềucấphọc(có cấp trung học phổ thông) và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2013 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục VII của Tiêu chuẩn bộ mẫuthiết bị dạy học môn học giáo dụcquốcphòng - an ninh trongcác trường đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Quyết định số8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hình thức mua sắm:

- Hàng năm, các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tổchức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học (TBDH) môn GDQP - AN, điềukiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên hiệncó của mỗi cơ sở để xác định số lượng cần mua bổ sung, đảm bảo đủ TBDH tốithiểu theo danh mục đã quy định, tránh lãng phí. Thời gian báo cáo Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) vào tháng 7 hàng năm để tổng hợp đặthàng đơn vị sản xuất bảo đảm cho năm sau.

- Căn cứ vào kế hoạch của Vụ Giáo dục Quốc phòng vàđơn đặt hàng của các cơ sở giáo dục, đào tạo, các đơn vị sản xuất TBDH thuộc BộQuốc phòng có trách nhiệm sản xuất theo đơn đặt hàng, ký hợp đồng mua sắm trực tiếp và bàn giao sản phẩmđến từng đầu mối đơn vị.

- Đối với Mô hình súng tiểu liên AK-47 bằng nhựa(STT: 40; mã số: SN.040) tại Quyết định số 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009, nayBộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH một thành viên Cơ điện vàVật liệu nổ 31/ Bộ Quốc phòng sản xuất và cung ứng đến các cơ sở giáo dục, đàotạo trên toàn quốc.

- Đối với trang phục của giảng viên, giáo viên, cánbộ quản lý (không bao gồm sĩ quan biệt phái) và học viên đào tạo giáo viên,giảng viên GDQP - AN; Công ty CP 26 - Bộ Quốc phòng phải thống nhất kế hoạchmay đo hàng năm cho từng người tại đầu mối sở giáo dục và đào tạo của các địaphương, các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN trên toàn quốc (cóthể liên hệ may đo trực tiếp tại cơ sở GDĐT nhưng phải báo cáo Vụ Giáo dục Quốcphòng và có sự đồng ý của công ty CP 26 - Bộ Quốc phòng).

II.Tổ chức nghiệm thu, sử dụng và quản lý

1. Về số lượng:

- Nghiệm thu số lượng và chủng loại thiết bị phảicăn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa cơ sở giáo dục, đào tạo và nhà cung ứng, thiếtbị mua sắm phải kèm theo catalogue và hướngdẫn sử dụng để đối chứng nghiệm thu số lượng chi tiết (kể cả các vật tư bảodưỡng).

- Khi nghiệm thu phải kiểm đếm từng thiết bị, ghivào biên bản nghiệm thu số xê ry, năm sản xuất và tên đơn vị sản xuất của từngthiết bị (có biên bản nghiệm thu để lưu tại cơ sở giáo dục, đào tạo và báo cáođăng ký thiết bị với cơ quan công an và quân sự địa phương để theo dõi).

2. Về chất lượng:

- Thiết bị khi giao nhận phải là thiết bị chưa quasử dụng, sau khi kiểm tra đối chiếu các thiết bị theo hợp đồng, nếu các thiếtbị thiếu, hỏng ..., không đảm bảo chất lượng cần lập biên bản yêu cầu nhà cungứng bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế ngay. Khi toàn bộ các thiết bị đảm bảo đúngcác yêu cầu kỹ thuật cơ bản được ghi trongtiêu chuẩn và đối chiếu đúng mẫu, các thiết bị hoạt động bình thường thì mới kýbiên bản nghiệm thu.

- Do tính đặc thù của TBDH môn học GDQP - AN nên hợp đồng kinh tế của các cơ sở giáo dục, đàotạo với nhà sản xuất (hoặc nhà sản xuất ủyquyền cho nhà cung cấp) phải thống nhất nội dung bảo hành, bảo trì và xử lý cáctình huống liên quan trong quá trình sử dụng.

3. Sử dụng và quản lý thiết bị dạy học:

Để quản lý và khai thác thiết bị dạy học môn GDQP -AN có hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn, yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở giáodục, đào tạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên các nội dung sau:

- Tuyệt đối không sử dụng vũ khí thật, chất nổtrong quá trình dạy và học môn GDQP - AN; việc tổ chức luyện tập hội thao, hộithi bắn đạn thật phải hiệp đồng để cơ quan quân sự địa phương chủ trì đảm bảovà tổ chức theo các quy định của Bộ Quốcphòng.

- Phải có cán bộ quản lý kho thiết bị GDQP - AN; cóhồ sơ và sổ đăng ký tên thiết bị, số xê ry, đơn vị sản xuất, đơn vị cung cấp và số lượng từng loại; sổ đăngký xuất, nhập trang thiết bị phục vụ học tập, huấn luyện; có phương án phòngchống cháy nổ khu vực kho thiết bị và phòng học chuyên dùng GDQP - AN. Đăng kýsử dụng với cơ quan công an và quân sự địa phương, thực hiện chế độ kiểm tra,báo cáo thống kê hàng năm với cấp trên vàcơ quan công an, quân sự địa phương.

- Kho chứa thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn,tủ đựng thiết bị được khóa chắc chắn, bảođảm không để hư hỏng, mất mát.

- Các thiết bị điện tử, laser, ống nhòm phải có hòmđựng riêng từng loại và để nơi khô ráo phòng chống ẩm mốc, bảo quản, bảo dưỡngthường xuyên theo quy định của nhà sản xuất.

- Các loại tranh in, bản đồ và các thiết bị khácphải có giá hoặc tủ đựng để chống ẩm và mối mọt.

- Các kho chứa đựng thiết bị GDQP - AN phải thựchiện theo đúng các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Các phòng học chuyên dùng sau khi học tập, vũ khítrang bị phải đưa vào kho bảo quản; các trang bị cố định phải có biện pháp bảođảm an ninh, an toàn.

- Trong trường hợp thiết bị dạy học môn GDQP - ANbị mất phải kịp thời báo ngay cơ quan công an, quân sự địa phương và cấp trênđể có phương án xử lý kịp thời.

III. Công tác kiểm tra, thanhtra

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì vàphối hợp với các bộ, ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện muasắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP - AN tại các đơnvị.

Trong quá trình triển khai tổ chứcthực hiện công tác thiết bị dạy học môn GDQP - AN, nếu gặp khó khăn, vướng mắc,đề nghị các đơn vị gửi báo cáo ngay về BộGiáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, đ/c Phạm Quang Hiệp: Điện thoại: 04.38680358; 069562262; DĐ: 0983095996; Fax: 04. 38684158; E-mail:pqhiep@moet.gov.vn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các đơn vị SX TBDH (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

PHỤ LỤC CHI TIẾT

GIÁ THIẾT BỊ DẠY HỌCMÔN GDQP-AN

Đơnvị tính: Đồng

TT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

GIÁ SP

GHI CHÚ

I

Trang phục giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý GDQP-AN

a

Trang phục mùa đông

Bộ

638.500

b

Trang phục mùa hè

Bộ

293.500

c

Mũ kêpi

Chiếc

102.000

d

Mũ cứng

Chiếc

74.000

e

Mũ mềm

Chiếc

44.000

f

Thắt lưng

Chiếc

16.000

g

Giầy da

Đôi

390.000

h

Tất sợi

Đôi

29.000

i

Sao mũ kêpi GDQP-AN

Chiếc

63.000

k

Sao mũ cng GDQP-AN

Chiếc

13.500

l

Sao mũ mềm GDQP-AN

Chiếc

43.500

m

Nền cấp hiệu GDQP-AN

Đôi

35.000

n

Nền phù hiệu GDQP-AN

Đôi

11.000

o

Biển tên

Chiếc

62.500

p

Ca vát

Chiếc

41.000

II

Trang phc sinh viên, hc sinh GDQP-AN

a

Trang phục (dùng chung hai mùa)

324.000

b

Mũ cứng

Chiếc

74.000

c

Mũ mềm

Chiếc

44.000

d

Giầy vải

Đôi

61.000

e

Tất sợi

Đôi

29.000

f

Thắt lưng

Chiếc

16.000

g

Sao mũ cứng GDQP-AN

Chiếc

13.500

h

Sao mũ mềm GDQP-AN

Chiếc

43.500