BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2181/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương khi nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 1034/BXD-TCCB và 1051/BXD-TCCB ngày 16/6/2003 và 18/6/2003 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội xếp lương đối với cán bộ, viên chức thuộc Tổng Công ty theo bảng lương hành chính (01) ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/2003 của Chính phủ là không đúng quy định của Nhà nước, đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các Tổng Công ty rút kinh nghiệm để từ nay trở đi không xảy ra các trường hợp tương tự.

2. Đối với các trường hợp cụ thể Bộ Xây dựng đề nghị, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thấy rằng:

a) Đối với 02 viên chức Lê Duy Vinh và Nguyễn Đăng Thụ thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đều đã đến tuổi nghỉ hưu, đã hưởng lương ngạch chuyên viên chính, bậc 6/6, hệ số 4.66 được trên 2 năm, 8 tháng có nhiều năm công tác trong ngành xây dựng và có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của ngành. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp đối với 02 viêưn chức nêu trên để làm thủ tục nghỉ hưu, cụ thể:

Số TT

Họ và tên

Chức danh, nghề nghiệp

Ngạch được xếp

Hệ số mức lương

1

Lê Duy Vinh

Chánh văn phòng

Chuyên viên cao cấp

4.86

2

Nguyễn Đặng Thụ

Trưởng phòng

Chuyên viên cao cấp

4.86

b) Đối với 10 viên chức còn lại, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị chuyển xếp lại lương theo nguyên tắc:

- Cán bộ, viên chức làm việc tạidn phải xếp lương theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ;

- Căn cư vào mức lương, chức danh công việc hiện hưởng trưcớ năm 1993 và thâm niên công tác để thực hiện việc chuyển xếp và nâng bậc lương;

Trường hợp cán bộ, viên chức thuộc 02 Tổng Công ty nêu trên đã giữ bậc cuối của ngạch trên 03 năm thì căn cứ vào trình độ đào tạo, mức độ đóng góp, mức lương đã đóng bảo hiểm xã hội để xem xét, xếp lương lên ngạch trên của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ lại doanh nghiệp để làm cơ sở tính lương hưu.

3. Đề nghị Bộ Xây dựng ra quyết định xếp lương ngạch cao cấp đối với 02 viên chức nêu tại tiết a, điểm 2 và hướng dẫn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội thực hiện chuyển xếp lương đối với 10 viên chức còn lại theo đúng quy định nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng