BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2181/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty CP phát triển kinh tế hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam
(Địa chỉ: Số 05, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trảlời công văn số 56/CV /DEVYT ngày 09/4/2009 của Công ty về việc xin tái xuấthàng kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

2.1.Theo điểm 4.1.4. khoản VII mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính: “Trường hợp có lý do chính đáng, được Cục trưởng hảiquan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hóa đã ký hợp đồng gửi kho ngoạiquan được vận chuyển trực tiếp từ cửa khẩu nhập ra cửa khẩu xuất, không buộcphải đưa hàng vào kho”. Thủ tục cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quanquản lý kho ngoại quan để được giải quyết.

2.2.Tuy nhiên, nếu thực hiện theo hướng dẫn trên thì việc ký hợp đồng thuê khongoại quan và việc làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan (tờ khai hàng hóanhập, xuất kho ngoại quan, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ….) chỉ là hìnhthức, gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong công tác quản lý và không phù hợpvới loại hình hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Do vậy, tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2009 (thay thế Thông tư112/2005/TT-BTC dẫn trên), Bộ Tài chính đã bãi bỏ nội dung nêu trên.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty liên hệ với Cục Hải quan quản lý kho ngoạiquan để làm thủ tục vận chuyển trực tiếp (trong khi Thông tư 112/2005/TT-BTC vẫn còn hiệu lực); hoặc hướng dẫn chủ hàng chuyển đổi làm thủ tục theo loạihình quá cảnh hoặc kinh doanh tạm nhập tái xuất (khi Thông tư số 79/2009/TT-BTCcó hiệu lực).

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường