BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2181/TCHQ-GSQL
V/v: đề nghị miễn xây tường rào
kho NQ của Cty LT Sông Hậu

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp Cần Thơ

Trả lời công văn số 277/HQCT-NV ngày 20/3/2006 của Cục Hải quan TP Cần Thơ về việc Công ty Lương thực Sông Hậu đề nghị được miễn xây tường rào kho ngoại quan của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định: kho ngoại quan phải ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát quản lý của cơ quan Hải quan.

Căn cứ quy định dẫn trên, Cục Hải quan TP Cần Thơ yêu cầu Công ty Lương thực Sông Hậu phải thực hiện theo đúng quy định, nếu Công ty không đáp ứng yêu cầu trên, Cục Hải quan TP Cần Thơ báo cáo Tổng cục để rút giấy phép thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan TP Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An