BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2181/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1466/HQLA-KTS ngày 16/10/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An trình bàyvướng mắc về việc thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầutư.

Sau khi trao đổi ý kiến với các đơnvị liên quan, để làm rõ thêm một số vấn đề làm cơ sở giải quyết vướng mắc chodoanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An bổ sung:

- Giấy chứng nhận đầu tư của Côngty TNHH Thai Royal trước khi sáp nhập và Giấy chứng nhận đầu tư của Công tyTNHH Foodtech-Thai Royal;

- Những ưu đãi của Công ty theolĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư tại thời điểm sáp nhập;

- Báo cáo tình hình thực tế sử dụnghàng hóa nhập khẩu của Công ty và địa điểm sản xuất của Công ty TNHHFoodtech-Thai Royal sau khi sáp nhập;

- Quan điểm xử lý của Cục Hải quantỉnh Long An đối với trường hợp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ