BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2182/TCHQ-GSQL
V/v áp dụng thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 842/HQĐN-NV ngày 8/4/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ mặt hàng đường tinh luyệntheo đề nghị của Công ty CP sữa Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo hướng dẫntại công văn số 1633/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2009 của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên,nếu Công ty CP sữa Việt Nam sử dụng mặt hàng đường tinh luyện (là nguyên liệu)để sản xuất sản phẩm tiêu thụ nội địa thì không thuộc đối tượng được hoàn thuếtheo hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Naibiết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường