BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2182/TM-XNK
V/v: hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào EU năm 2002

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1355 và 1356/TM-KHXNK ngày 05/12/2002 và số 1340/TM-KHXNK ngày 04/12/2001 của Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh về việc chuyển trả và cấp bổ sung hạn ngạch hàng dệt may sang thị trường EU năm 2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý nhận lại và cấp bổ sung, hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2002 dành cho các doanh nghiệp trực thuộc Tp.Hồ Chí Minh với số lượng như sau:

- Sơ mi nữ (Cat.7): Cấp 1150 chiếc

- Quần áo trẻ em (Cat.68): Cấp 0,35 tấn

- áo len, áo nỉ (Cat.5): Cấp 720 chiếc

- Bộ quần áo thể thao (Cat.3): Thu 70.000 bộ

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu