THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2182/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu xây lắp Dự án đường về xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnhQuảng Bình (các công văn số 2639/UBND ngày 03 tháng 11 năm 2010 và số 2766/UBNDngày 12 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8380/BKH-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 2010) về việc chỉ định thầu xây lắp côngtrình đường về xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hìnhthức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp (giai đoạn 2) công trình đường vềxã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình như đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại công văn nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp thu ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quyết định việc chỉ định thầu nêu trên theo đúng quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải