VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/VPCP-KGVX
V/v tham gia triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Liên minh Hp tác xã Việt Nam (văn bản số 194/LMHTXVN-CSPT ngày 17 tháng 3 năm 2016) tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Thủ tưng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-Các Phó Thủ tướng (để b/c);
-Liên minh HTX Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, TH;
-Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Khc Định