BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2183/TCHQ-GSQL
V/v quản lý chất lượng sản phẩm dệt may sx trong nước đưa vào khu TM-CN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 289/HQAG-NV ngày 14/4/2010 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Điều 4 Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương thì sản phẩm dệt may sản xuất trong nước chịu sự quản lý về chất lượng trong sản xuất trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, do đó khi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu từ nội địa vào khu Thương mại - công nghiệp để kinh doanh thì không phải kiểm tra chất lượng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường