BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2183 TCT/ĐTNN
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật cao

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH các Hệ thống viễn thông VNPT-NEC

Trả lời công văn số 04-VNC-ACC-LTR-019 ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Công ty TNHH các Hệ thống viễn thông VNPT-NEC về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các hoạt động khoa học kỹ thuật cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

1. Trước thời điểm 1 tháng 1 năm 2004, các dịch vụ giám sát lắp đặt, đo đạc, phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn tổng đài kỹ thuật số NEXA61S của Công ty thuộc dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Công ty đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị các dịch vụ nêu trên cho khách hàng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, đảm bảo đúng quy định của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế hiện hành, trong đó trị giá hợp đồng đã bao gồm cả giá trị dịch vụ giám sát lắp đặt, hiệu chỉnh, đo đạc kiểm tra, chạy thử theo thuế suất thuế GTGT 5% thì được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

2. Từ 1 tháng 1 năm 2004 các dịch vụ giám sát lắp đặt, đo đạc, phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn tổng đài kỹ thuật số NEAX61S của Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến