BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2184/BNN-TC
V/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư năm 2010 - nguồn vốn Chương trình mục tiêu QGNS và VSMTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT;
- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường;

Căn cứ Thông tưsố 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốnđầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngânsách hàng năm;

Căn cứ Quyếtđịnh số 747/QĐ-BNN-TC ngày 14/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBan hành quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộcnguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quảnlý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tưnăm 2010 thuộc vốn Chương trình mục tiêu QGNS và VSMTNT về Vụ Tài chính để thựchiện thẩm tra theo quy định. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/5/2011.

Đề nghị các đơnvị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Thủy lợi;
- Văn phòng Thường trực Chương trình MTQGNS và VSMTNT;
- Lưu VT, TC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà