BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2184/BXD-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Nhà máy thuỷ điện

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Kinh gửi:

- Tập đoàn Sông Đà;
- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng;
- Các Tổng công ty tham gia Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng BộXây dựng về việc rà soát tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh cácNhà máy thủy điện tại Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, các Tổngcông ty thuộc Bộ Xây dựng để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải phápnhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có) cho doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáođánh giá tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh các Nhà máy thuỷ điện docác đơn vị là chủ đầu tư hoặc có vốn góp theo một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tình hình đầu tư (phụ lục số 01):

- Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình,tiến độ xây dựng (khởi công, phát điện thương mại, hoàn thành), công suất (MW),dung tích hồ chứa (tỷ m3), chiều cao đập;

- Tổng mức đầu tư (theo Quyết định của cấpcó thẩm quyền phê duyệt và theo quyết toán), suất đầu tư tính trên 1 MW, cơ cấugóp vốn đầu tư, lãi suất vay vốn và thời gian trả nợ, thời gian khấu hao;

- Vay và trả nợ vay đầu tư (trong nước,nước ngoài): Tổng nợ vay, số đã trả, ước dư nợ đến 31/12/2011, kế hoạch trả nợnăm 2012 và các năm tiếp theo.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh (phụ lụcsố 02, 03):

- Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ;

- Tổng số lao động hiện có;

- Hợp đồng bán điện: giá bán điện, loạihợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng;

- Một số chỉ tiêu năm 2009, 2010, 30/9/2011:sản lượng điện (kwh), giá trị sản lượng, doanh thu, giá thành, lợi nhuận, nộpngân sách (kèm theo bảng tính giá thành sản xuất 1kwh của đơn vị), tổng tàisản, tài sản lưu động, nợ phải thu, tổng nợ, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợinhuận /doanh thu thuần, lợi nhuận /vốn chủ sở hữu, nợ phải trả /vốn chủ sở hữu.

3. Kiến nghị, vướng mắc (nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31tháng 12 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Vụ KHTC;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2184/BXD-ĐMDN báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh