BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 2184/TCHQ-GSQL

V/v: Hướng dẫn thủ tục thanh khoản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty RFTECH Việt Nam(xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 01/04-RFT ngày 01/04/2010 v/v hỏi về thủ tục thanh khoản của Công ty RFTECH Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu thực hiện như Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thực hiện thủ tục nhập khẩu, đăng ký định mức, thanh khoản theo quy định.

- Doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sản phẩm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm đăng ký tờ khai theo loại hình SXXK trên tờ khai xuất khẩu ghi rõ "sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu" và ghi tên doanh nghiệp bán sản phẩm.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể và thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty RFTECH Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường