TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2184/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế tỏi

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Lào Cai

Về xử lý giá tính thuế đối với các lô hàng tỏi nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp lô hàng nhập khẩu thuộc diện nghi ngờ và đang tiến hành tham vấn giá, nếu doanh nghiệp nhập khẩu (doanh nghiệp đang tham gia tham vấn hoặc doanh nghiệp khác) tiếp tục nhập khẩu với cùng giá thì cơ quan hải quan vẫn phải đánh dấu nghi ngờ trên hệ thống và tiến hành các thủ tục kiểm tra trị giá theo quy định.

2. Giá tính thuế mặt hàng tỏi đang áp dụng tại Cục Hải quan Lạng Sơn là 250 USD/tấn, vì vậy yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Lạng Sơn để so sánh đối chiếu các mặt hàng thực nhập (có phải mặt hàng giống hệt/tương tự hay không?), trên cơ sở đó sử dụng các thông tin giá của Cục Hải quan Lạng Sơn để bác bỏ giá khai báo của doanh nghiệp và xác định lại giá tính thuế theo đúng thời hạn quy định. Không tạm chấp nhận trị giá khai báo và chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan xử lý.

Cục Hải quan Lào Cai căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện và báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An