ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2184/UBND-NN
V/v tăng ng thu gom, xử lý rác tại các khu dân cư và các bãi trung chuyn rác thi sinh hoạt ở địa phương

Tiền Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trưng;
- SKế hoạch Đu tư;
- Sở Tài chính;
- y ban nhân dân các huyện, Tx. Gò Công, Tp. M Tho.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấpchính quyền trong công tác bảo vệ môi trường của các địa phương trên địa bàntỉnh, tại các đô thị, đã tổ chức tốt mạng lưới thu gom, vận chuyển rác sinhhoạt về bãi rác tập trung. Nhờ vậy, tình hình vệ sinh môi trường trong tỉnh đãcó bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là đối với việc tổ chức thu gom, xử lýrác thải sinh hoạt tại các khu, điểm dân cư và tại các chợ trên địa bàn nôngthôn; đến nay đã có trên 50% số xã đã tổ chức được việc thu gom rác từ các chợvà khu dân cư chuyển về bãi rác tập trung của tỉnh và các huyện. Tuy nhiên, vẫncòn tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra bởi rác thải tại các trạm trung chuyểndo tồn đọng rác lâu ngày mà không được thu gom, xử lý dẫn đến ô nhiễm môitrường xung quanh các bãi trung chuyển rác, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sứckhỏe, sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực. Nguyên nhân là do tạicác bãi trung chuyển rác không được xây dựng tường bao cách ly xung quanh,không đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư, rác đổ tràn ngoài phạm vi khu vựcchứa rác, ra lối đi công cộng…

Để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, tăng cườngtổ chức thu gom, xử lý rác tại các chợ, khu dân cư và các bãi trung chuyển rácthải ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Xây dng:

- Đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt quy hoạchquản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đầu tư, kêu gọi và thu hútđầu tư nhằm nâng cao tỉ lệ thu gom chất thải rắn, đáp ứng các mục tiêu thu gom,xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo định hướng tại Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, mục tiêu đến năm2020 là có trên 95% chất thải rắn trong tỉnh được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩnmôi trường; Nghị quyết số 02/2011/QN-HĐND ngày 25/8/2011 của Hội đồng nhân dântỉnh Tiền Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm2011-2015, mục tiêu đến cuối năm 2015 đạt trên 90% chất thải rắn được thu gom,xử lý; Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnhTiền Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2013,chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý trong năm 2013 là74%.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiêncứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách ưu đãi đối với cácdoanh nghiệp đang hoạt động trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạttrên địa bàn tỉnh; chính sách xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường:

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cườngcông tác tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thu gom và xử lý rác,hỗ trợ, phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra, chấn chỉnh côngtác bảo vệ môi trường tại các bãi rác, các bãi trung chuyển rác trên địa bàntỉnh.

3. Sở Kếhoch vàĐầu :

Tham mưu cho yban nhân dân tnh xem xét, chp thun chủ trương đu tư, cấp giấy chng nhn đu tư đối vi các d án chuyên ngành v thu gom, xử lý rácthải sinh hot.

4. Sở Tàichính:

Xem xét đề nghị của các địa phương (nếu có) về việchỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, muasắm các thiết bị phục vụ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Mặc khác, trong cân đối ngân sách cấphuyện hàng năm phải đảm bảo đủ cho các hoạt động thu gom, vận chuyển rác, ngânsách cấp xã phải bố trí mức chi thích đáng, tối thiểu cho cán bộ quản lý, kiểmtra và xử lý sơ bộ tại chỗ.

5. y ban nhândâncác huyện, th GòCông, thành ph M Tho:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấntăng cường tổ chức thu gom, xử lý hợp vệ sinh rác thải trên địa bàn quản lýhoặc phối hợp với tổ chức vệ sinh môi trường cấp huyện thu gom, vận chuyển rácvề bãi rác tập trung với tần suất tối thiểu là 02 ngày/lần. Đồng thời, yêu cầucấp xã tăng cường công tác tổ chức quản lý việc thực hiện vệ sinh môi trườngtrên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động nhândân tích cực tham gia thực hiện hợp đồng thu gom rác hoặc tuyên truyền, hướngdẫn nhân dân thu gom, xử lý rác hợp vệ sinh tại gia đình; tăng cường kiểm travà xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, đổ thải rác bừabãi theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnnơi có các bãi rác, trạm trung chuyển rác thực hiện các biện pháp che chắn nhằmhạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động gây ra như: cách ly các bãirác, trạm trung chuyển rác với khu vực xung quanh; không đổ rác tràn lan rađường đi hoặc khu vực chung quanh; không được lưu rác tại các bãi rác tạm hoặctrạm trung chuyển rác quá 02 ngày; yêu cầu cơ quan quản lý môi trường của huyệnthường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các bãi rác,các bãi trung chuyển rác trên địa bàn thuộc phạm vi cấp huyện quản lý.

- Có kế hoạch bố trí đủ kinh phí phục vụ cho công tácthu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; trường hợp ngân sách cấphuyện khó khăn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xem xét bổsung để đầu tư các phương tiện vận chuyển rác nhằm nâng cao hiệu quả quản lýrác thải và giữ vệ sinh môi trường tại địa phương.

- Tăng cường công tác lập bộ (danh sách) các cá nhân,đơn vị tham gia nộp phí vệ sinh, quản lý chặt chẽ việc thu chi, tránh tìnhtrạng thu vượt quy định của Nhà nước và sử dụng phí vệ sinh đúng mục đích;

- Nghiệm thu, quyết toán cước vận chuyển rác từ cácbãi rác trung chuyển đến bãi rác tập trung theo đúng quy định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng