BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2184TC/CST
V/v: khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Trảlời công văn số 102/TV-OPC ngày 2/2/2005 của Công ty cổ phần dược phẩm OPC vềviệc khấu trừ thuế giá trị giai tăng hàng nhập khẩu sau đó tái xuất, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căncứ Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 củaChính phủ; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì:Số thuế giá trị gia tăng Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu được kê khai vào sốthuế giá trị gia tăng đầu vào đề xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộptrong kỳ.

BộTài chính trả lời để Công ty cổ phần dược phẩm OPC được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC, TH), CST (TH, P2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp