BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2186/LĐTBXH-TL
V/v: phụ cấp đối với chức vụ GĐ,
PGĐ 4 chi nhánh của NXB Giáo dục

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Nhà xuất bản Giáo dục

Trả lời công văn số 971/XBGD-TCNS ngày 22/6/2006 của Nhà xuất bản Giáo dục về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 công văn số 3482/LĐTBXH-TL ngày 18/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Nhà xuất bản Giáo dục được vận dụng hưởng phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đối với chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, không xếp hạng công ty theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, vì vậy Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh này được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ như Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Nhà xuất bản Giáo dục, cụ thể:

Giám đốc: 0,6 lương tối thiểu;

Phó giám đốc: 0,5 lương tối thiểu.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Nhà xuất bản Giáo dục biết và thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân