BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/BNN-HTQT
V/v: Giải quyết tranh chấp thương mại với ICONA Café

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Ngày 5/4/2011,Tham tán Thương mại Tây Ban Nha và Giám đốc Công ty ICONA Café đã đến làm việcvới Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và báo cáo tranh chấp thương mạihiện nay giữa ICONA Café và Vinacafe Buôn Ma Thuột. Theo báo cáo của ICONACafé, Vinacafe Buôn Ma Thuột đã ký 6 hợp đồng bán 815 tấn cà phê cho ICONACafé. Tuy nhiên từ tháng 6/2010, do giá cà phê trên thị trường đột ngột tăngcao, Vinacafe Buôn Ma Thuột chỉ giao những hợp đồng có lợi nhuận cao (3 hợpđồng - 424,2 tấn) nhưng lại từ chối giao những hợp đồng giá thấp không có lợi(3 hợp đồng - 388.8 tấn). Điều này đã gây thiệt hại cho ICONA Café 515.718 USD(chi tiết tranh chấp trong tài liệu gửi kèm). ICONA Café đã nhiều lần đề nghịVinacafe Buôn Ma Thuột đàm phán để giải quyết tranh chấp nhưng không nhận đượcphản hồi từ Vinacafe Buôn Ma Thuột.

Bộ Nông nghiệpvà PTNT đề nghị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sớm làm việc với Vinacafe Buôn MaThuột và ICONA Café để trao đổi giải pháp giải quyết vấn đề, và báo cáo Bộ kếtquả thỏa thuận giữa hai bên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Lưu VT, HTQT (HH-04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lương Thế Phiệt