BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/BXD-QLN
V/v: Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2075/UBND-VP ngày 10/9/2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo hồ sơ đề nghị hướng dẫn việc thựchiện lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Nghịđịnh số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định 71/2010/NĐ-CP) Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ phía Bắcđường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương (nêu tại điểm 1 của công văn2075/UBND-VP )

Theo tài liệu hồ sơ gửi kèm thì dự án Khu dân cư, thương mạidịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương đã được Tỉnh ủy HảiDương và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đồng ý việc thực hiện lựa chọn chủ đầutư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (Văn bản 1503-TB/TU ngày27/4/2015 và Thông báo số 53/TB-VP ngày 25/4/2015); dự án này đã được Ủy bannhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500(Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 11/6/2015), Sở Xây dựng đã công bố công khaiviệc đăng ký lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục thựchiện việc lựa chọn chủ đầu tư và các bước tiếp theo theo quy định của Nghị địnhsố 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số71/2010/NĐ-CP .

2. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư 04 dự án xây dựng nhà ở(nêu tại điểm 2 của công văn 2075/UBND-VP )

Theo hồ sơ tài liệu gửi kèm thì 04 dự án gồm: dự án Khu pháttriển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương; dự án Khu dân cư lô110-1 thuộc Khu Đỉnh Long, phường Tân Bình, TP. Hải Dương; Khu dân cư NamThắng, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh; Khu dân cư mới phường Tứ Minh, TP HảiDương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương đã hoànthành bước đánh giá lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số71/2010/NĐ-CP trước ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành. Do vậy, trongkhi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Nhà ở năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện việc lựachọn chủ đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định củaNghị định số 71/2010/NĐ-CP Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 71/2010/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số2075/UBND-VP ngày 10/9/2015, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có văn bảnhướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng Hải Dương (để t/hiện);
- Lưu: QLN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà