THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/TTg-KTN
V/v: thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 377/UBND-ĐTMT-tn ngày 30tháng 7 năm 2010), đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú MỹHưng (công văn số 1356- 09/PMH-GM ngày 09 tháng 12 năm 2009 và số 33/2010/PMH-GMngày 11 tháng 01 năm 2010, số 806/2010/PMH-GM ngày 02 tháng 7 năm 2010 và số 966/2010/PMH-PV ngày 04 tháng 8 năm 2010), căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng tại cuộc họpngày 23 tháng 10 năm 2010 về việc thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mớiPhú Mỹ Hưng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trường hợpCông ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng đã ký kết hợp đồng mua bánnhà ở với khách hàng (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhtại công văn nêu trên) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành)thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBNDngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy địnhtại Điều 81 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chínhphủ.

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trở về sau thì thực hiệntheo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007của Chính phủ.

- Căn cứ vàothông báo của Cơ quan Thuế, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưngcó trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luậttrong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; sốtiền phải nộp được tính tại thời điểm Công ty ký kết hợp đồng mua bán nhà ở vớikhách hàng; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền sửdụng đất của các trường hợp nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm2011.

- Đối với cáctrường hợp phát sinh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giảiquyết theo thẩm quyền.

2. Trường hợpCông ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng chưa ký kếthợp đồng mua bán nhà ở thì Công ty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quyđịnh hiện hành.

3. Trong quátrình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, nếu cóvướng mắc, giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà Bộ Xây dựng hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính báo cáo Thủtướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Quy định về cơ chế và phương thức kinhdoanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng cho phù hợp vớicác quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, KNTN, PL;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải