BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2187/VHTT-VHTTCS
V/v triển khai NQLT số 564/2003/NQLT-BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố

Ngày 27/2/2003 Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 546/2003/QDLT-BLĐTBXH-UBTƯMTTQVN Quy định và hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn mại dâm, ma tuý, đây là Nghị quyết liên tịch nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Nội dung của Nghị quyết liên tịch là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với tệ nạn mại dâm, ma tuý, động viên, phát huy được sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống các tệ nạn này, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng làng, thôn, ấp, bản, khu phố...xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

Ngày 23/5/2003 tại Hà Nội, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết liên tịch trên. Để nghị quyết triển khai có hiệu quả, chất lượng và đi vào cuộc sống. Bộ Văn hoá-Thông tin đề nghị Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh, thành phố phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng Kế hoạch liên tịch theo như hướng dẫn của Nghị quyết liên tịch; thống nhất về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành phù hợp với đặc điểm từng nơi, từng lĩnh vực cụ thể, tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người mắc các tệ nạn mại dâm, ma tuý hoàn lương hoà nhập với cộng đồng.

Gửi kèm công văn này là Nghị quyết liên tịch 546/2003/QDLT-BLĐTBXH-UBTƯMTTQVN Quy định và hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn mại dâm, ma tuý./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNGLy Trọng Toán