VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2187/VPCP-KTN
V/v phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Quảng Ngãi trở ra)

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 729/BNN-VPngày 17 tháng 3 năm 2010) về tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các địaphương từ Quảng Ngãi trở ra, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (từ Quảng Ngãi trở ra), tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc cácbiện pháp phòng, dập dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công điện số 300/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010; đối vớicác địa phương có dịch bệnh xẩy ra phải công bố dịch theo quy định của phápluật về bảo vệ thực vật và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính phốihợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét giảiquyết kịp thời vướng mắc về chuyên môn và kinh phí cho công tác phòng trừ bệnhdịch, không để lây lan ra diện rộng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý