BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2188/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2396/HQHP-TXNKngày 12/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về đề nghị giải quyết vướngmắc trong việc xét giảm thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 109; Điều110 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan, nếu bịhư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thìđược xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Hồ sơ xétgiảm thuế gồm: Hồ sơ hải quan; công văn yêu cầu xét giảm thuế của người nộpthuế; giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định vềsố lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng/biên bản thỏa thuận đền bù của tổchức chứng nhận bảo hiểm hoặc hãng vận tải (đối với trường hợp tổn thất do hãngvận tải gây ra) và bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị xét giảm thuế.

Trường hợp của Công ty CP Thươngmại dịch vụ và Đầu tư Ý - Việt; Công ty TNHH xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng ViệtNam không có hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng/biên bản thỏa thuận đền bù của tổ chứcchứng nhận bảo hiểm hoặc hãng vận tải thì không được xét giảm thuế, do đó, đềnghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ thuế theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ