BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2189/BHXH-CSYT V/v thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Để thống nhất việc thanh toán chi phíxét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng xâydựng danh mục tương đương chuyên ngành Huyết học truyền máu của Bệnh viện Huyếthọc và Truyền máu Trung ương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thanhtoán chi phí xét nghiệm nêu trên như sau:

1. Xét nghiệm Định nhóm máu hệ ABOtại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khốibạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương

Chỉ định xét nghiệm và thanh toán 02lần, như sau:

- Định nhóm máu hệ ABO cho ngườibệnh: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1269 của Thông tư liêntịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính vềviệc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữacác bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây viết tắt là Thông tư số 37);

- Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túimáu, đơn vị chế phẩm: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267 củaThông tư liên tịch số 37;

- Trường hợp người bệnh được sử dụngnhiều đơn vị máu, hoặc đơn vị chế phẩm tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từđơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ sử dụng thêm một đơn vị thì sẽthanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267của Thông tư 37. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của ngườibệnh do người bệnh đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặcđơn vị chế phẩm thứ nhất.

Để đảm bảo tiếtkiệm chi phí, tại Khoa xét nghiệm khi phát máu sử dụng kỹ thuật ống nghiệm đểđịnh nhóm máu hệ ABO.

2. Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABOtại giường bệnh (Khoa lâm sàng)

- Định nhóm máu hệ ABO tại giườngbệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạchcầu: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267 của Thông tư liêntịch số 37;

- Định nhóm máu hệ ABO tại giườngbệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: Thanh toán01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1268 của Thông tư liên tịch số 37;

- Trường hợp người bệnh được truyềntại cùng một thời điểm nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vịmáu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi chỉ thanh toán thêm 01 lần định nhóm máutại giường bệnh theo giá dịch vụ có số thứ tự 1268 của Thông tư liên tịch số37. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của người bệnh do ngườibệnh đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chếphẩm thứ nhất.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trươngtriển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXHViệt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

- Như trên;đốc (để b/c);

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC