Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2189/TCHQ-KTTT
NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU
GIẤY TRÁNG PHỦ SILICON

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 4468 TC/TCT ngày 17/05/2001 của Bộ Tài chính về mã số và thuếnhập khẩu giấy tráng phủ silicon của Công ty Đầu tư và phát triển Việt - Ý.Cục TTTT - XNK (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danh mục sửa đổi, bổ sung một số mặthàng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC ngày 02/06/2000; Thông tưsố 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loạihàng hoá theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu; thì:

1. Mặt hàng: Giấy tráng phủ silicon một mặt đã in chữ Diana,khổ rộng 25 mm, 40 mm, 60mm, dạng cuộn, thuộc nhóm 4823, mã số 4823.19.00, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm) - áp dụng cho các tờ khainhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2000 đến ngày 30/6/2000;hoặc 20% (hai mươi phần trăm) - áp dụng cho các tờ khai nhập khẩu đăng ký vớicơ quan Hải quan từ ngày 01/07/2000 trở đi.

2. Đối với các lô hàng có tờ khai nhập khẩu trong năm 1999,đề nghị đơn vị thực hiện theo tinh thần Công văn số 2000/TCHQ-KTTT ngày21/5/2001 của Tổng cục Hải quan.

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để đơn vị biết vàthực hiện.