BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2189/TCHQ-QLRR
V/v mã loại hình hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Cần Thơ.

Trả lời công văn số 635/HQCT-NV ngày 16/04/2013 củaHải quan Cần Thơ về việc đề nghị bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan tổng hợp để hướng dẫnthống nhất áp dụng bộ mã loại hình trong đó bao gồm cả loại hình quản lý đốivới hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chế độ sản xuất xuất khẩu. Do vậy, trước mắtTổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp áp dụngmã loại hình XSX08 (Xuất trả hàng nhập khẩu SXXK) đối với trường hợp nhập khẩutại chỗ hàng hóa là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nay trả lại nguyêntrạng như khi nhập khẩu cho đại diện giao hàng trong nội địa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Quách Đăng Hòa