BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/BTC-NSNN
V/v kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013-2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tạivăn bản số 8385/VPCP-KTTH ngày 24/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về kinh phíthực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựavào cộng đồng” giai đoạn 2013-2015, sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về một số nhiệm vụ chi thực hiện Đề án: Đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các hoạt động ưu tiêntrong giai đoạn 2013-2015 tại văn bản số 1121/BNN-TCTL ngày 04/4/2013 của BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn và kế hoạch thực hiện do địa phương đã phêduyệt để tổ chức thực hiện.

2. Về kinh phí thực hiện Đề án: Năm 2014 và dự kiến năm 2015ngân sách Trung ương tiếp tục khó khăn và phải tập trung nguồn lực thực hiệncác nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như an ninh quốc phòng, phòng chống thiên taivà các chính sách an sinh xã hội; vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động cácnguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Vụ HCSN;
- Lưu VT; Vụ
NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn