BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 219/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BXD liên quan đến điều kiện cho phép thông quan khi nhập khẩu clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Pháttriển Xây dựng (UDIC Corp)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/Tr .DIC Corp ngày21/01/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đề nghị giảiquyết cho tạm thông quan trước đối với mặt hàng clanhke của Tập đoàn SiamCement (SCG Thái Lan) có kế hoạch nhập khẩu khi tàu về đến cửa khẩu thành phốHồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Khi nhập khẩu, Quý công ty đã lựa chọn được nguồn hàngclanhke xi măng poóc lăng có chất lượng cao và ổn định, kèm theo có chứng nhậnđánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000,chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý môi trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO140001 là cần thiết, đảm bảo cung cấp cho cho cơ sở sản xuất có được chất lượngxi măng đáp ứng được yêu cầu của xây dựng.

2. Nội dung hướng dẫn thực hiện việc quản lý nhà nước đốivới chất lượng sản phẩm, hàng hoá clanhke xi măng poóc lăng liên quan đến điềukiện cho phép thông quan như quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD là cầnthiết, được xây dựng trên cơ sở quy định tại TCVN 7072 : 2002 (Tiêu chuẩn Quốcgia về clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm). Điều kiện cho phép thông quantrước như đã quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hànhngày 08/01/2010 là đáp ứng được yêu cầu đối với công tác kiểm tra nhà nước vềchất lượng clanhke xi măng phải đảm bảo khi nhập./.


Noi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để thống nhất thực hiện);
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam