TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC ; Thông tư số 05/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 191/HQĐT-NV ngày 05/02/2013 củaCục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2012/TT-BCTngày 20/3/2012 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về vấn đề vướng mắc chính sách thuế đối với hàngnông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia,nhập khẩu về nước khi thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012:hiện nay Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đang tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cócông văn trao đổi với Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Khi có ý kiến củaBộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ trảlời Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

2. Về Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 củaBộ Công Thương và công văn số 407/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2013 của Tổng cục Hảiquan:

Hiện nay Tổng cục đang xây dựng phần mềm theo dõivề hạn ngạch thuế quan. Trong khi chờ xây dựng phần mềm, Cục Hải quan tỉnh ĐồngTháp thực hiện chế độ báo cáo về hạn ngạch thuế quan theo đúng hướng dẫn tạicông văn số 155/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2012 và Quyết định số 2285/QĐ-TCHQ ngày15/10/2012. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chủ động theo dõi các mặthàng theo hạn ngạch thuế quan theo Thông tư số 05/2012/TT-BCT khi số lượngnhập khẩu tại Cục đạt khoảng 80%, đề nghị có công văn báo cáo để Tổng cục có ýkiến chỉ đạo.

Về số liệu mặt hàng lá thuốc lá khô, gạo các loạicó xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013. Trên cơ sởtổng hợp kết quả báo cáo của các Cục Hải quan địa phương, Tổng cục sẽ thông báođến Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi tổng lượng mặt hàng đã nhập khẩu áp dụngthuế suất ưu đãi 0% tại các Chi cục đạt khoảng 80% tổng lượng hạn ngạch của mặthàng đó năm 2013.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha