UBND TỈNH ĐỒNG THÁPSỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219 /SXD-KTKT
V/v hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành vàcông bố Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (năm2006-2007);

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp – phần Khảo sát;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp – phần Lắp đặt;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp – phần Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp – phần Sửa chữa;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Đồng Tháp – phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBNDHC ngày 04 tháng 4 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Bảng giá dự toán ca máy vàthiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình đểlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sửdụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 04 tháng 4 năm 2013 trở về sau:

1. Đối với công trình đã phê duyệt dự toán công trình: Dựtoán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các bộ đơn giá xây dựng công trìnhdo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố năm 2007 và điều chỉnh hệ số nhâncông, máy thi công theo Công văn số 95/UBND-KTN ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Uỷban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, khôngphải điều chỉnh dự toán.

2. Đối với công trình chưa phê duyệt dự toán công trình:

a) Chủ đầu tư áp dụng các bộ đơn giá xây dựng mới do Uỷ bannhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố ngày 04 tháng 4 năm 2013 để lập dự toán (khôngtính điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo Công văn số 95/UBND-KTN )thẩm định và phê duyệt dự toán công trình theo quy định.

b) Trường hợp hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã có Kết quảthẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (thực hiện theo Công văn số95/UBND-KTN ) và đã gởi đến các cơ quan đầu mối thẩm định thì tiếp tục thực hiệncác bước tiếp theo, không phải điều chỉnh dự toán.

Nơi nhận:
- Như trên; - UBND Tỉnh (b/c);
- GĐ và PGĐ Sở;
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT; KTKT.Thanh.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Phương