BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2190 TCT/DNK
V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu mua trong nước gia công hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 577 CT/TTr ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với nguyên vật liệu mua hộ bên nước ngoài để phục vụ gia công hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Đối với gia công hàng hoá, giá tính thuế là giá gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công do bên nhận gia công phải chịu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đồng Tiến (bên nhận gia công) ký hợp đồng gia công hàng hoá cho nước ngoài (bên giao gia công), trong hợp đồng hoặc trong phụ lục hợp đồng có quy định rõ bên giao gia công do không cung cấp kịp thời nguyên vật liệu cho bên nhận gia công, bên nhận gia công có trách nhiệm mua hộ cho bên giao gia công một số nguyên vật liệu ở trong nước để phục vụ kịp thời cho sản xuất, sau đó bên giao gia công sẽ thanh toán tiền công và tiền mua hộ nguyên vật liệu thì bên nhật gia công phải kê khai doanh thu bao gồm tiền công và tiền mua hộ nguyên vật liệu do bên nước ngoài trả. Đối với chi phí nguyên vật liệu mua trong nước (không bao gồm thuế GTGT) được hạch toán vào chi phí gia công là số tiền thực tế mua nguyên vật liệu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Đơn vị gia công được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT của nguyên vật liệu mua vào (kể cả trường hợp số nguyên vật liệu mua hộ liên quan đến nhiều kỳ sản xuất).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến