B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2190/TCT-DNL
V/v ưu đãi thuế TNDN đi với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Trả lời công văn số 162/CSPR-TCKT ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đề nghịxem xét đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 đối với hoạt động bán câycao su thanh lý, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn s 4184/TCT-DNL ngày 29/9/2014 và công văn số 265/TCT-DNL ngày 22/1/2015trả lời Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềngvà Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ báncây cao su thanh lý năm 2011 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Đề nghịCông tythực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 4184/TCT-DNL công văn số 265/TCT-NDL nêu trên của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
-
Cục Thuế tnh Bình Phước;
-
Tập đoàn Công nghiệp CSVN;
-
Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn