BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2190/TCT-KK
V/v lập hóa đơn bán hàng ghi giá ngoại tệ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A
(Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Ngày 26/4/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 012011/SK-TCT của Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A đề nghị hướng dẫn về việclập hóa đơn bán hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:“Giátính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanhthu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bìnhquân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tạithời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.”

Điểm 1.2 Mục IV Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy địnhcác khoản chi được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện:“Khoản chi thực tế phátsinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chicó đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Tại điểm e khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ đã quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

“Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.”

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế trích dẫn nêutrên, trường hợp của Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A từ ngày 01/01/2011 thựchiện khởi tạo hóa đơn GTGT (để bán hàng nội địa, thu tiền bằng đồng Việt Nam)và nhận hóa đơn GTGT đầu vào do bên bán cung cấp theo quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, trên hóa đơn có ghi đơn giá, thànhtiền và tổng giá trị thanh toán bằng đồng ngoại tệ nhưng đồng thời ghi tỷ giángoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểmlập hóa đơn, dòng cộng tiền hàng, tiền thuế và tổng giá thanh toán là đồng ViệtNam thì được xem là hóa đơn hợp lệ. Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT vàđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối vớinhững hóa đơn đầu vào do bên bán cung cấp được khởi tạo có các nội dung nhưtrên.

Các hóa đơn GTGT đầu ra do công ty khởi tạo và hóa đơn GTGTđầu vào do bên bán cung cấp trước ngày 01/01/2011 cũng được xem là hóa đơn hợplệ nếu đảm bảo các nội dung nêu trên và phù hợp với các quy định tại Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.Abiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ: PC (2b), TVQT, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường