BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2190/TCT-PCCS
V/v: doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2301/CT-DN2 ngày 09/11/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về doanh thu tính thuế TNDN,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.6 mục II phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướngdẫn: “Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền thu từng kỳ theo hợp đồng.

Trường hợp bên thuê trả tiềntrước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định phùhợp với việc xác định chi phí của cơ sở kinh doanh.

Tùy theo điều kiện về việc xácđịnh chi phí hợp lý, cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai phương phápxác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

- Số tiền thuê xác định theotừng năm doanh thu trả tiền trước chia cho số năm trả tiền trước.

- Số tiền thuê trả trước chonhiều năm.

Trường hợp cơ sở kinh doanhtrong thời gian ưu đãi thuế lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thunhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì thunhập chịu thuế được miễn thuế, giảm thuế bằng tổng thu nhập chịu thuế chia chosố năm bên thuê trả tiền trước nhân với số năm được miễn thuế, miễn giảm”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trêntrường hợp Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình đang trong thời gian ưuđãi thuế lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế làtoàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì thu nhập chịu thuếđược miễn thuế, giảm thuế bằng tổng thu nhập chịu thuế chia cho số năm bên thuêtrả tiền trước nhân với số năm được miễn thuế, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương