TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/CT-TTHT
V/v: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết số 29/2012/QH13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Phân phối Moet Hennessy Việt Nam
Địa chỉ: Tòa Nhà Opera View 161 Đồng Khởi, Quận 1
Mã số thuế: 0309932537

Trả lời văn thư số MHVD 26/CV-TMDV ngày 11/4/2013 của Côngty về giảm thuếthunhập doanh nghiệp (TNDN)theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 củaBộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Nghị quyếtsố 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡkhó khăn cho tổ chức và cá nhân:

- Tại Khoản 1 Điều 1 quy định về đối tượng giảm thuế TNDN:

“Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012đối với:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, baogồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa).

...”

- Tại Khoản 2 Điều 1 quy định về các tiêu chí về vốnhoặc lao động để được áp dụng giảm thuế TNDN:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này là doanhnghiệp đáp ứngcác tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa.

...

b) Số lao động bình quân năm (bao gồm cả số lao độngcủa chi nhánh và đơn vị trực thuộc) làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đốitượng được giảm thuế quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này là tổng số lao độngmà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011, không kể laođộng có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm đượcxác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sửdụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư.

... ”

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày30/6/2009 của Chính phủ quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăngký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ,vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản đượcxác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bìnhquân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người

Qua trình bày, Công ty thành lập và hoạt động kinh doanh theoGiấy chứng nhận đầu tư số 41103200082 ngày 19/3/2010 của Ủy ban Nhân dân TP HồChí Minh, ngành nghề: phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ (thương mại) nếuCông ty đáp ứng tiêu chí về lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa (cósố lao động sửdụng thường xuyên bìnhquân năm 2012 là 54 lao động) thì Công ty thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KT 2;
- web CT
- Lưu: HC, TTHT.
-828-105646/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga