BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổngcông ty Xây dựng Hà Nội
(59 Quang Trung, Hà Nội)

Trả lời công văn số 715/TCT-TCLĐ ngày 02/6/2014 củaTổng công ty Xây dựng Hà Nội về việc thực hiện chính sách đối với người laođộng khi cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXHngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiệnchính sách đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thànhcông ty cổ phần thì người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên(theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này) của doanh nghiệp cổphần hóa tại thờiđiểmxác định giá trịdoanh nghiệp được chia số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồmcả giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư bằng nguồn Quỹ khenthưởng, Quỹ phúc lợi) theo quy định tại khoản 5 Điều 14 và Điều 19 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ theo tổng số năm (đủ 12 tháng) làmviệc thực tế của người lao động tính từ thờiđiểmtuyển dụng đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Theo nội dung công văn số 715/TCT-TCLĐ nêu trên vàđơn xin nghỉ tự túc từ ngày 01/6/2009 của ông Dương Văn Hòa thì ông Hòa khôngcó tên trong danh sách lao động thường xuyên (không hưởng lương, không đóng bảohiểm xã hội) tại thờiđiểm xác định giátrị doanh nghiệp, cho nên không thuộc đối tượng được chia số dư bằng tiền củaQuỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của phápluật về lao động./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào