BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2191 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 338/CT-TTHT ngày 7 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc xin ý kiến giải quyết chính sách miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH xây lắp điện Bình Phước đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì Công ty chỉ được hưởng các ưu đãi đã ghi trong Giấy CNUĐĐT nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm 2 của Giấy CNUĐĐT đã cấp. Trong đó, đối với điều kiện về địa bàn thực hiện dự án Công ty phải đảm bảo cả trụ sở và các dự án xây lắp công trình điện (ngành nghề thuộc danh mục A) phải được thực hiện tại địa điểm đã ghi trong Điểm 2 hoặc địa bàn khác nhưng phải thuộc danh mục B.

Trường hợp Công ty không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm 2 Giấy CNUĐĐT đã cấp hoặc đáp ứng những điều kiện khác nữa theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì Cục thuế cần phân biệt từng trường hợp cụ thể để xét miễn, giảm thuế theo các mức khác nhau quy định tại Điều 20 và 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến