VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2191/VPCP-KTTH
V/v tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2961/BTC-TCDN ngày 07 tháng 3 năm 2013về việc báo cáo kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2012,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1.Yêu cầu các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau:

a)Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 củaChính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ củachủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vàodoanh nghiệp.

b)Trong quý II năm 2013, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện tiết giảmchi phí năm 2012 của các doanh nghiệp trực thuộc; đôn đốc các Tập đoàn, Tổngcông ty Nhà nước xây dựng kế hoạch, biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinhdoanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013, coi đây là một tiêu chí để xem xétviệc hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệpnăm 2013.

c)Chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo rõ lý do về việc chưa báo cáo kết quả thựchiện việc tiết giảm chi phí năm 2012 và xem xét, xếp loại về mức độ hoàn thànhnhiệm vụ đối với Ban lãnh đạo điều hành của doanh nghiệp này.

2.Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Đềán tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xâydựng kế hoạch, biện pháp thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiếtgiảm chi phí quản lý năm 2013 theo hướng tối thiểu bằng và cao hơn so với thựchiện năm 2012, báo cáo Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và Bộ Tài chính.

3.Trong quý II năm 2013, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kếhoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý của cácTập đoàn, Tổng công ty Nhà nước năm 2013. Theo dõi, đôn đốc và giám sát các Bộ,Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện các nộidung nêu tại điểm 1 và 2 trên đây; trong quý I năm 2014, báo cáo kết quả thựchiện năm 2013 lên Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, KGVX, ĐMDN, V.III, V.I, TCCV, Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng