ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2192/UBND-KT
V/v: thực hiện Thông tư số 16/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và NQ/02-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. UBND Thành phố Hà Nội đã ban hànhChương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 và ngày 08/02/2013, BộTài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việcgia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CPngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày08/02/2013 của Bộ Tài chính và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhànước năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trênđịa bàn Thủ đô. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cácquận, huyện, thị xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1/ Đối với Cục Thuế:

- Tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Thông tư đến từngcán bộ, công chức thuế. Tổ chức xây dựng chương trình, biện pháp cụ thể đểtriển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định tại Nghị quyết,Thông tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2013 của cơ quan thuếcác cấp, là căn cứ, cơ sở và điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệmvụ công tác thuế năm 2013:

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Thôngtư một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức để Người nộp thuế hiểu được ý nghĩa,vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn nhằm giúp choNgười nộp thuế ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cườngcông tác tuyên truyền chính sách, nhất là chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạnnộp thuế; hướng dẫn, xử lý miễn, giảm, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định củaPháp luật thuế, Công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận "mộtcửa", tạo điều kiện thuận lợi cho Người nộp thuế khi thực hiện các giaodịch với Cơ quan thuế.

- Tăng cường công tác quản lý thuế theo đúng quy định củaLuật quản lý thuế, các quy trình quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác quản lýnợ, tăng cường các biện pháp đôn đốc nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, đônđốc kịp thời các khoản thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhànước đúng thời gian quy định. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượngcông tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Giải quyết hồ sơhoàn thuế đúng theo trình tự, thủ tục quy định .

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soátcác dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất thuộc đối tượng đượcnộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tốiđa 24 thang kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Trêncơ sở rà soát và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, xây dựng một số tiêuchí, quy trình hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố; tiếpnhận, thẩm định trình UBND Thành phố xem xét, quyết định giãn nộp tiền sử dụngđất cho từng dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môitrường xây dựng quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện giảm 50% tiền thuêđất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất,báo cáo UBND Thành phố. Tiếp nhận, thẩm định trình UBND Thành phố xem xét,quyết định giảm tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế đảm bảo đúng trìnhtự, thủ tục quy định; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giảm 50%tiền thuê đất nam 2013, năm 2014 đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước chothuê đất theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị quyết, Thông tư nêutrên.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnhvực quản lý thuế; Nghiên cứu, rút ngắn thời gian, cải cách thủ tục hành chínhthuế trong tiếp nhận, kê khai, nộp thuế nhằm giảm thời gian thực hiện các thủtục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

2/ Đối với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môitrường: - Về gia hạn tiền sử dụng đất: Sở Tài chính, Sở xây dựng phối hợp chặtchẽ với Cục Thuế trong công tác xây dựng một số tiêu chí, quy trình hướng dẫntriển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố; xem xét và có ý kiến tham giatrong việc giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đấttheo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Về giảm tiền thuê đất: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môitrường phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong công tác xây dựng quy trình, hướngdẫn triển khai thực hiện giảm tiền thuê đất; xem xét và có ý kiến tham giatrong việc giải quyết đối với các hồ sơ giảm tiền thuê đất theo đúng trình tự; thủtục quy định để Cục Thuế trình UBND Thành phố phê duyệt.

3/ Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quan đến thủ tụcđăng ký kinh doanh, đồng thời phối hợp tốt với Cục Thuế trong công tác cấp mãsố và quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP .

4/ Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh vàTruyền hình Hà Nội; Báo Kinh tế đô thị, Báo Hà Nội mới, Cổng Giao tiếp điện tửThành phố:

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để tuyêntruyền chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạnnộp thuế của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động để người nộp thuế chấp hành tốtnghĩa vụ thuế với Nhà nước để toàn thể nhân dân ủng hộ, hỗ trợ cơ quan thuếtrong công tác quản lý thu thuế:

5/ Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương thựchiện tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi của Nhà nước về giảm tiền thuêđất đến từng hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan ban, ngành thuộc quận,huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuếthực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước về giảm tiền thuê đất.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền và đơn vịliên quan thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng