BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/BCT-XNK
V/v thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP TOPCARS Việt Nam
Địa chỉ: 329 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời công văn 11/TC /12 ngày 14 tháng02 năm 2012 của Công ty CP TOPCARS Việt Nam về việc xem xét ủy quyền phân phốisản phẩm ôtô nhãn hiệu MAZDA tại Việt Nam, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để triển khai thực hiện Thông tư số20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành các công vănhướng dẫn về văn bản ủy quyền như sau:

- Công văn số 4640/BCT-XNK ngày 27tháng 5 năm 2011, mục 2 quy định:

Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phânphối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lýcủa chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó là:

a) Những giấy tờ này được hiểu là hợpđồng đại lý, hợp đồng phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhânnước ngoài sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó hoặc giấy ủy quyền, giấy chỉ định dohãng sản xuất, hãng sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu hàng hóa cấp cho thươngnhân Việt Nam.

b) Trường hợp thương nhân nhập khẩukhông có giấy tờ từ các hãng nêu tại điểm a, thương nhân phải nộp Giấy xác nhậntừ các hãng nói trên xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phânphối và phải nộp một trong những loại giấy tờ như: hợp đồng đại lý, hợp đồngphân phối, giấy ủy nhiệm, giấy chỉ định được ký kết hoặc được cấp bởi thươngnhân nước ngoài có quyền phân phối sản phẩm đó tại khu vực trong đó có Việt Nam.

- Công văn số 8826/BCT-XNK ngày 23tháng 9 năm 2011 quy định bổ sung mục 2b của công văn số 4640/BCT-XNK trên quyđịnh:

Giấy xác nhận từ các hãng sản xuất,sở hữu hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồngđại lý, phân phối tại mục 2b nêu trên được hiểu là một trong các giấy tờ sau:(i) hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh các hãng này ủy quyền hoặc chỉ địnhcho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực trong đó có Việt Nam; hoặc (ii)giấy tờ nêu rõ hãng không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối tạithị trường Việt Nam. Các loại giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơquan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại công vănsố 4640/BCT-XNK và công văn số 8826/BCT-XNK nêu trên, Bộ Công Thương thấy rằngcông ty chưa cung cấp đủ giấy tờ để chứng minh công ty MAZDA TAIWAN DISTRIBUTORSlà công ty phân phối sản phẩm nhãn hiệu MAZDA được quyền phân phối/chỉ định nhànhập khẩu/phân phối sản phẩm thương hiệu MAZDA từ hãng sở hữu hợp pháp nhãnhiệu đó tại khu vực trong đó có Việt Nam. Bộ Công Thương đề nghị Công ty CPTOPCARS Việt Nam bổ sung những giấy tờ theo hướng dẫn trên và xuất trình tại cơquan Hải quan để xem xét khi làm thủ tục nhập khẩu.

Bộ Công Thương thông báo Công ty biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà