BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2193/BXD-KTXD
V/v: Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 984/SXD-KTXD ngày 19/10/2010 của Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ về việc cấpchứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sưđịnh giá hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 (Đối với các trườnghợp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ) bao gồm các tài liệu như quy định tại khoản 1 Điều 14của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Sở xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. Tr06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn