BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2193/BXD –KTXD
V/v: Thoả thuận Định mức - Đơn giá bổ sung, hiệu chỉnh – Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công thương

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷđiện Sơn La; Quyết định số 2507/QĐ - NLDK ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Côngnghiệp về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật giai đoạn I Dự án thuỷ điện Sơn La;Quyết định số 1910/QĐ-BCN ngày 21-7-2006 phê duyệt Thiết kế kỹ thuật giai đoạnII dự án thuỷ điện Sơn La của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định số 1732/QĐ-BCN ngày 05-7-2006 phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng thi công đợt 3 dựán thuỷ điện Sơn La của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; căn cứ văn bản số 8872/BCT-TCNL ngày 26/9/2011 của Bộ Công thương về việc đề nghị thoả thuận Địnhmức - Đơn giá bổ sung, hiệu chỉnh – Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La; Công văn số 1234/LILAMA10 /KT-KT ngày 25/10/2011 của Công ty Cổ phần LILAMA10 về việc gianhiệt mối hàn đường ống áp lực – công trình thuỷ điện Sơn La; theo kết quả thẩmtra của Viện Kinh tế Xây dựng tại công văn số 1472/VKT-ĐM ngày 05/12/2011, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Công thương ban hành áp dụngĐịnh mức - Đơn giá bổ sung, hiệu chỉnh – Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La như phụlục kèm theo công văn này;

1. Các định mức dự toán này là cơ sở để lập đơn giá và quảnlý chi phí công tác xây lắp bổ sung, hiệu chỉnh – Dự án nhà máy thuỷ điện SơnLa.

2. Về đơn giá: thực hiện như thoả thuận tại các văn bản số 1186/BXD-KTTC ngày 20/6/2006 về thoả thuận Định mức - Đơn giá Công trình thuỷđiện Sơn La đợt 1; văn bản số 2691/BXD-KTTC ngày 12/12/2006 về thoả thuận Địnhmức - Đơn giá Công trình thuỷ điện Sơn La đợt 2; các Thông tư hướng dẫn của BộXây dựng tương ứng với từng thời kỳ; mặt bằng giá các thời điểm xây dựng đơngiá được tính toán phù hợp với giai đoạn thanh toán và được các bên thống nhấtquy định trong hợp đồng.

3. Gia nhiệt mối hàn Công trình thuỷ điện Sơn La là công tácđặc thù theo yêu cầu kỹ thuật của công trình. Biện pháp thi công do nhà thầulập và được Ban quản lý dự án thuỷ điện Sơn La phê duyệt là cơ sở để các bênthống nhất bổ sung chi phí vào dự toán theo quy định.

Căn cứ ý kiến trên, Bộ Công thương Ban hành định mức, đơngiá một số công tác xây lắp bổ sung, hiệu chỉnh – Dự án nhà máy thuỷ điện SơnLa để áp dụng cho công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban A TĐ Sơn La;
- Lưu VT; Vụ KTXD.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn