BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2193/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện quản lý, thu nộp lệ phí trên chương trình HQĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP.Hồ Chí Minh.

BanCải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1264/HQHCM-TXNKngày 17/4/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí minh về vướng mắc trong thực hiệnquản lý, thu nộp lệ phí trên chương trình hải quan điện tử. Về việc này, BanCải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Nộidung vướng mắc đang được Ban Cải cách hiện đại hóa trao đổi với các đơn vị cóliên quan để có hướng dẫn cụ thể.

BanCải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định