TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2194/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Oro Việt Nam
Điạ chỉ: Tòa nhà Estar, 147-149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3
Mã số thuế: 0312146759

Trả lời văn thư số 01/CV-2013 ngày 05/4/2013 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1c Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 23/07/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân(TNCN):

“Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập khôngtính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau

Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài họctại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căncứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảnlý thuế quy định văn bản giao dịch với cơ quan thuế

“Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếngViệt. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịutrách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch...”.

Căn cứ Khoản 2.5b Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế:

“...

Trường hợp hợp đồng lao động củadoanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền họccho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông được doanhnghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với cácquy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từtheo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo thỏa thuậntại hợp đồng lao động, Công ty có chi trả hộ tiền học phí cho con của người laođộng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đang theo học tại Trường TheJapanese School in Ho Chi Minh City nếu có hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền họcphí đã được đăng ký với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ghi tên, địa chỉ, mã số thuếcủa Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN. Khoản tiền học phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiềnlương, tiền công của người lao động khi tính thuế TNCN. Khoản chi phí như xebuýt đưa đón...cho con người lao động không được tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty nhưng phải tính vào thu nhập chịuthuế của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định. Chứng từ thu tiền họcphí nếu là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt, Công ty ký tên, đóng dấuvà chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KT 2;
- Web Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT
755-92356/ 13 PT.

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga