BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2194/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng ni lông cuộn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Việnnghiên cứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp.

Tổngcục Hải quan nhận được Công văn số 26/CV-VNC ngày 04/03/2013 của Viện nghiêncứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp hỏi về mã số HS và thuế đối với mặt hàng nilông cuộn nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 8, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính thì, mộttrong những điều kiện để được thực hiện phân loại trước là hàng hóa có thể xácđịnh được tên gọi, phân loại được mã số mà không phải dựa trên kết quả phântích, giám định bằng trang thiết bị kỹ thuật.

Mặthàng nhập khẩu của Viện nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp là ni lôngcuộn cần phải xác định thành phần cấu tạo, … mắt thường không thể xác định đượcmà phải tiến hành phân tích, giám định để phân loại hàng hóa theo quy định.

Dođó, đề nghị Viện nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp nghiên cứu các thôngtư: Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính; Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảovệ môi trường và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để đượchướng dẫn cụ thể.

Tổngcục Hải quan trả lời để Viện nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng