BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2195/TCHQ-TXNK
V/v hạch toán trên KT559 khi nhận tiền hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ,

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 662/HQCT-NV ngày18/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ báo cáo vướng mắc hạch toán trênchương trình KT559 khi nhận được tiền hoàn thuế từ Cục Thuế, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần II Quyết định 2404/QĐ-BTC ngày27/9/2012 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau quy định việc thực hiện bù trừ các khoản hoàn trảvới các khoản phải thu.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6.4 Mục 1 Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý cáckhoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Do vậy, khi phát sinh nghiệp vụ nhận tiền hoàn thuế từ CụcThuế, đề nghị Cục Hải quan TP.Cần Thơ hạch toán theo sơ đồ 3.1.1 Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố CầnThơ biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn