BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/BGTVT-KHĐT
V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Các Vụ tham mưu thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ;
- Ban đầu tư công tư;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.

Bộ GTVT đã có vănbản số 738/BGTVT-KHĐT ngày 22/01/2013 và Quyết định số 196/QĐ-BGTVT ngày22/01/2013 ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Trong đó, đã giao nhiệm vụ cho các cơquan, đơn vị tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể.

Ngày 06/03/2013, Vănphòng Chính phủ có văn bản số 1790/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khaicác Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ vào ngày 20 hàng tháng.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộcó báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP theo cácnội dung và lĩnh vực đã được phân công tại văn bản số 738/BGTVT-KHĐT và Quyếtđịnh số 196/QĐ-BGTVT nêu trên.

Các báo cáo gửi vềBộ vào trước ngày 15 hàng tháng:

- Qua Vụ KHĐT đểtổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP bằng văn bản và email theođịa chỉ:tonghop.khdt@mt.gov.vn.

- Qua Vụ QLDN đểtổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP bằng văn bản và email theođịa chỉ:banqldn@mt.gov.vn.

Yêu cầu các đơn vịnghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
- Lưu: VT, KHĐT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng