BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/BYT-KH-TC
V/v hướng dẫn chế độ miễn viện phí và các chi phí liên quan đối với người nhiễm Cúm AH5N1 và H1N1

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay, Bộ Ytế nhận được văn bản đề nghị của một số đơn vị, địa phương về việc thực hiệnchính sách miễn viện phí và các chi phí liên quan đối với các đối tượng mắc vànghi ngờ mắc cúm A(H5N1) và cúm A(H1N1); Căn cứ Điều 48 của Luật Phòng, chốngbệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định đối vớingười mắc dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí; Bộ Y tế tiếp tục cóý kiến và đề nghị như sau:

1. Đối với ngườimắc cúm A(H5N1) và người nghi ngờ mắc cúm A(H5N1) bắt buộc phải kiểm tra theochuyên môn y tế để giám sát, cách ly thì được miễn viện phí và các chi phí liênquan theo công văn số 1414/VPCP-VX ngày 27/2/2003 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với ngườimắc cúm A(H1N1) và người nghi ngờ mắc cúm A(H1N1) bắt buộc phải kiểm tra theochuyên môn y tế để giám sát, cách ly thì được miễn viện phí và các chi phí liênquan theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 củaThủ tướng Chính phủ.

3. Về nguồn kinhphí thực hiện:

- Đối với cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: đề nghị các đơn vị chủ động sử dụng dự toánngân sách đã được giao năm 2011 để miễn viện phí cho các đối tượng trong trườnghợp mắc và nghi ngờ mắc cúm A(H5N1) và cúm A(H1N1) theo quy định. Đồng thời tổnghợp chi phí thực tế và có văn bản báo cáo Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Tàichính xem xét bổ sung kinh phí.

- Đối với các cơsở y tế thuộc các Bộ, ngành đề nghị các Bộ, ngành tổng hợp nhu cầu kinh phí miễnviện phí báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết; đối với các cơ sở y tế thuộcSở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp nhucầu kinh phí miễn viện phí và có văn bản báo cáo UBND các tỉnh/thành phố trựcthuộc Trung ương xem xét bổ sung kinh phí, trường hợp ngoài khả năng ngân sáchcủa địa phương, đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xem xét giảiquyết.

Trên đây là ýkiến của Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị, địa phương, y tế các Bộ, ngành căn cứ vàotình hình bệnh dịch thực tế tại đơn vị, địa phương để miễn viện phí và các chiphí liên quan đúng đối tượng, công bằng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ, ngành và UBND các tỉnh/TP;
- Sở Y tế các tỉnh/TP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP;
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên